Projekty

Krajské kolo Ekologické olympiády

Naše škola každoročně pořádá ve spolupráci s Ekocentrem Spálené Poříčí, Zoologickou zahradou Plzeň, Krajským úřadem Plzeňského kraje a Lesy ČR krajské kolo ekologické olympiády pro střední školy Plzeňského kraje. Každoročně je vyhlašováno jiné ekologické téma.

Celorepubliková síť Laborky.cz

V lednu 2019 jsme se zapojili do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném, jehož cílem je podpořit pedagogy v badatelsky orientovaném vyučování.
Dvě naše kolegyně ze ZŠ a kolega ze SŠ provádějí se žáky a studenty v přírodovědných předmětech pokusy, k nimž připravuje síť odborné metodiky. Zároveň jako centrum kolegiální podpory nabízíme tyto zajímavé aktivity také dalším kolegům pedagogům z regionu.

Recyklohraní

Naše škola je od roku 2009 zapojena do projektu Recyklohraní pořádaném MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Každoročně proběhne environmentální vyúčtování díky kterému má škola možnost zjistit, kolik uspořila tříděním odpadu MWh elektřiny, tun uhlí, litrů ropy, litrů vody, primárních surovin nebo o kolik jsme snížili emise skleníkových plynů.
Na Den Země (22. 4.) každoročně probíhá přednáška a o třídění odpadu.

Centrum kolegiální podpory FIE

Již několik let využíváme při práci s dětmi na 1. i na 2. stupni metodu rozvoje kognitivních schopností, kteru vyvinul izraelský psycholog Reuven Feuerstein. Jmenuje se metoda instrumentálního obohacování, zkráceně FIE. Užívá takové nástroje, jejichž pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Zásadním předpokladem metody je zkušenost zprostředkovaného učení. Hrajeme si a přitom se učíme různé strategie, plánujeme, spolupracujeme, stavíme, bouráme, tvoříme.

Certifikace Rodiče vítáni

Naše základní škola je nositelem certifikace Rodiče vítáni. Značku uděluje společnost EDUin a potvrzuje otevřenost školy rodičům. Certifikace ověřuje několik povinných a několik volitelných kritérií z oblasti spolupráce školy a rodičů, komunikace, předávání informací nebo řešení problémových situací.

Mapu školu oceněných značkou Rodiče vítáni najdete na www.rodicevitani.cz, kde si můžete prohlédnout, jak školy naplňují jednotlivá kritéria.

Fandíme sportu

 

Na podporu zájmu o sport a smysluplného trávení volného času žáků jsme připravili projekt Fandíme sportu. V rámci něj se snažíme zařazovat do hodin TV na 2. stupni atraktivní sporty jako například florbal nebo výuku bruslení. Součástí projektu je také turnaj mezi žáky naší školy a 13. ZŠ, který se konal na jaře 2018. Chlapci se utkali ve florbale, dívky ve vybíjené. Šlo již o druhý ročník a chceme v něm v dalším roce pokračovat.

 

Technická a řemeslná příprava

Podporu technického a přírodovědného vzdělávání vnímá Církevní ZŠ Plzeň jako důležitou součást svého vzdělávacího programu a je zapracována přímo do ŠVP Tvoříme svět. Od první třídy motivujeme a inspirujeme žáky k zájmu o přírodní vědy a techniku zejména výběrem metod a různých badatelských činností. Na 2. stupni jsme jim věnovali některé samostatné předměty - v 6. ročníku máme například Přírodovědný seminář nebo rukodělný předmět Sám doma, na který navazuje v 7. ročníku volitelný předmět Praktický seminář.

Zdraví těla i duše

Projekt Zdraví těla i duše patří mezi aktivity primární prevence rizikového chování. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Jedním z jeho hlavních přínosů bylo, že se tématu věnují žáci, pedagogové i rodiče.

Vytváříme bezpečnou školu

 

Součástí preventivního plánu školy, který stanovuje různé činnosti v oblasti prevence rizikového chování žáků, je i systematické vzdělávání pedagogů a péče o nové třídní kolektivy 2. stupně.

 

Studijní zázemí v akvatera

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň usiluje o environmentální vzdělávání v širším měřítku, nejen pro žáky své školy. Realizuje environmentální programy pro školy a veřejnost, a to programy pro MŠ, ZŠ, volnočasové organizace i SŠ, při nichž využívá své odborné zázemí i kapacity učitelů odborných předmětů a studentů ekologického oboru.

Stránky