Projekty

Proměna školní zahrady

V roce 2023 jsme díky dotaci městského obvodu Plzeň 2 - Slovany mohli dále pokračovat v revitalizaci školní zahrady. Cílem projektu Proměna školní zahrady byla realizace další etapy dlouhodobého záměru školy přetvořit zeleň na malém pozemku kolem školní budovy, která měla původně výhradně okrasnou funkci, na živou, druhově pestrou školní zahradu vhodnou pro učení venku a enviromentální výchovu. Záměr je v souladu se vzdělávacími cíli školy. 

Šablony I OP JAK pro CZŠ Plzeň

Také naše základní škola se zapojila v novém projektovém období do výzvy Šablony I OP JAK, spolufinancované Evropskou unií. Cílem projektu Šablony I OP JAK pro CZŠ Plzeň je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Konkrétně to v naší škole znamená například financování pozice speciálního pedagoga a využívání různých metod inovativního vzdělávání.

 

Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň

Od září 2022 realizujeme na naší střední škole projekt Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň, spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Konkrétně to v naší škole znamená například financování pozice školní psycholožky, která posílila tým našeho školního poradenského pracoviště a poskytuje poradenství a podporu žákům, pedagogům i rodičům.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0003416

Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizuje ve své základní škole od září 2021 projekt s názvem Šablony III OP VVV pro CZŠ Plzeň, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu škola financuje úvazek speciálního pedagoga, tandemovou výuku nebo projektové vyučování.

Doučování žáků škol

Ve školním roce 2021/2022 i ve školním roce 2022/2023 jsme se zapojili do Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň

Církevní ZŠ a SŠ realizovala ve své střední škole v období od září 2019 do začátku roku 2022 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro Církevní SŠ Plzeň, který byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu byly realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a rozvoj studentů.

Mezinárodní projekt EKOŠKOLA

V roce 2017 se naše škola se přihlásila  do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. V roce 2018  jsme pak vstoupili do přípravného období a začali plnit kritéria pro získání tohoto titulu.

Školní akva-tera

Ve školní akvateře chováme přibližně 30 druhů živočichů, především akvarijních a terarijních. O provoz akvatery se starají studenti ekologického oboru při jednodenních praxích, kdy provádějí pravidelnou údržbu akvárií , terárií a klecí. Každodenní krmení, rosení, výměna vody apod. je zajištěno týdenními službami studentů, kteří se po dvojicích v akvateře střídají. Každý student se takto naučí starat o všechny chované skupiny živočichů.

May Day

Pravidelně jsme součástí MAY DAY, tedy ochranářského dne, který každoročně 1. května připravuje Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Šablony II pro CZŠ Plzeň

V září 2018 jsme zahájili dvouletý projekt, tzv. šablony, financované z Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

Stránky