ZÁPISY DO 1. TŘÍDY ZMĚNA ORGANIZACE

Vážení rodiče, s ohledem na současnou mimořádnou situaci a doporučení MŠMT se letošní zápisy do 1. třídy uskuteční distančně, bez přítomnosti dětí i Vás. Zde najdete všechny potřebné informace.

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 1. TŘÍDY
Církevní ZŠ Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv na přijetí dítěte. O přijetí ke vzdělávání na Církevní ZŠ Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle níže uvedených kritérií.
Pro školní rok 2020/21 bude otevřena jedna první třída s kapacitou 20 žáků, 10 chlapců a 10 dívek.
Zápis se bude konat pouze distančně, bez přítomnosti dětí i rodičů. Podmínkou je, že zákonní zástupci podali v souladu s vyhlášenými pravidly přihlášku v termínu do 15. 3. 2020. Všichni, kdo podali v termínu přihlášku, dostanou elektronicky žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně si ji mohou stáhnout na úřední desce na webových stránkách školy. Tuto žádost je nutné místo osobně u zápisu vyplnit elektronicky a dodat do školy. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je možné doručit nejpozději do 6. 4. 2020 následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ID hmd9y24
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na emailovou adresu školy info@cisplzen.cz
3. poštou (Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 28, 326 00 Plzeň
4. osobní podání – pouze zákonný zástupce, bez přítomnosti dítěte, nutno dodržovat nařízená hygienická opatření
Osobní podání je možné vždy ve stanovené dny: pátek 3. 4. 2020, sobota 4. 4. 2020, pondělí 6. 4. 2020 v čase 8 - 12hod v budově Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.
Pokud Vám stanovený den a čas nevyhovuje, je možné si domluvit individuální schůzku prostřednictvím mailové adresy info@cisplzen.cz. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádosti doručené po termínu 6. 4. 2020 nebudou k zápis zařazeny.

Kritéria přijetí a pořadí uchazečů
Podmínkou k přijetí k základnímu vzdělávání je:
1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2020
2. evidence přihlášky ve stanovém termínu do 15. 3. 2020
3. doručení podepsané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do 6. 4. 2020

Bodové hodnocení pro stanovení pořadí uchazečů:
1. dítě má sourozence nebo rodinného příslušníka v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň …. 10 b
2. dítě navštěvovalo MŠ kardinála Berana v Plzni … 5 b
Z uchazečů s nulovým bodovým hodnocením bude do kapacity počtu 10 chlapců a 10 dívek vybíráno formou losování v úterý 7. dubna. Losování bude neveřejné, uskuteční se za přítomnosti zřizovatele školy a zástupce školské rady školy. Z losování bude pořízen protokol, který bude k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ve středu 8. dubna budou výsledky zápisu zveřejněny na webových stránkách školy. Zveřejněna nebudou jména dětí, ale registrační čísla, která Vám byla přidělena při elektronické registraci k zápisu, případně zaslána emailem (ti, kdo se neregistrovali elektronicky). Pro zrychlení informovanosti zašleme výsledky také na uvedené emaily zákonných zástupců.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Harmonogram zápisů
1/ 15. 1. – 15. 3. 2020 registrace k zápisu
2/ do 6. 4. 2020 doručení vyplněné žádosti
3/ 7. 4. 2020 neveřejné losování
4/ 8. 4. 2020 zveřejnění výsledků zápisu

Odklad školní docházky
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad je ke stažení na webových stránkách školy. Je třeba ji doručit do školy jedním ze čtyř uvedených způsobů (jako pro žádost o přijetí do 1. třídy), společně s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Pokud s ohledem na mimořádná opatření zákonný zástupce dosud nemá k dispozici zprávu školského poradenského zařízení, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Setkání budoucích žáků 1. třídy
Po skončení mimořádných opatření se uskuteční setkání budoucích prvňáčků s třídní učitelkou nové 1. A Mgr. Radkou Černíkovou a vedením školy, na kterém dětem alespoň trochu vynahradíme rituál zápisu a předáme si všechny potřebné informace. Bude-li to možné, připravíme také náš tradiční výlet s piknikem pro rodiny prvňáčků. O všem budete průběžně informováni.