Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 2018 - 2021

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň zvolena pro volební období od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2021.

Počet členů je stanoven na devět. Podle uvedeného zákona třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školské radě zákon svěřuje značné pravomoci (např. schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje atd.). Podle volebního řádu Školské rady CIŠ Plzeň je tato skutečnost oznámena 30 dní před konáním voleb.

Volba se uskuteční do 20. 6. 2018.

Zřizovatel školy, pedagogičtí pracovníci, zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mohou navrhovat kandidáty na členství ve Školské radě CIŠ Plzeň do 15. 5. 2018.

V Plzni 17. 5. 2018

Přípravný výbor ustanovený ředitelkou školy: Ing. Dagmar Dostálová, Mgr. Kateřina Chejlavová, Daniel Hölzel